صفحه نخست چاپ
شیعه نامه | گفتار ، ادب و ادبیات اهل البیت علیهم السلام
طلوع فاطمی

دل‌نوشته‌های کوتاهی در ارتباط با حضرت فاطمه زهرا می‌باشد که در دو بخش تدوین یافته است. بخش اول نوشتار با عنوان «و نور بتول را اراده نمود»، به وقایع آشنایی رسول اکرم با حضرت خدیجه اختصاص یافته و در فصل بعد، ادامه این ماجرا و ازدواج آن‌دو و تولد فاطمه، به تصویر کشیده شده است. برای هر داستان کوتاه، عنوانی انتخاب گردیده که کاملا با استناد به احادیث معصومین می‌باشد و منبع احادیث مربوطه نیز، در پایان آورده شده است.
شیوه نگارش کتاب گزارشى ادبى از این واقعه تاریخى بوده که همگى بر اساس رواىات معتبر و مسند شیعى است. آغازگر هر مطلب کلامى ادبى است که خواننده را با مطلب آشنا مى سازد و ترتىب جزئىات اىن اتفاقات مستند بدون و ادبى بودن آن از امتیازات کتاب به شمار مى رود.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:
ایامی بیش نمانده تا زمین به قدوم فاطمی منور گردد!
روزها می‌گذشت و وعده الهی نزدیک. جبرئیل سیبی بهشتی از سوی خداوند برای پیامبر هدیه آورد. آن را بوسید و بر چشمانش گذاشت و به سینه چسبانید.
خدا دستور داده بود سیب را همان لحظه میل کند. آن را دو نیم کرد و نوری درخشید! جبرئیل گفت:
یا محمد، میل کن که این نورِ «فاطمه منصوره» است. او دختری است از صلب تو. نامش در آسمان منصوره و در زمین فاطمه است.